PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zde se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám při využívání našich služeb poskytujete. Všechny Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a vaše data nikomu neprodáváme.

Společnost Žena.je považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR a adaptačními zákony ČR upravující tuto oblast.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm Žena.je s.r.o. eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách a speciálních akcích. Žádost o vymazání je možné zaslat na zena.je@zena.je. Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace související s obchodními vztahy uchovávat musíme.

Totožnost správce

Žena.je s.r.o.

IČ: 073 83 231
Sídlo: Na dolinách 1272/41, 140 00 Praha 4 – Nusle
Kontaktní adresa pro zaslání korespondence: Dlážděná 380, 251 65  Ondřejov
Číslo a datum registrace: zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 299946 ze dne 22. srpna 2018

Jednatelka společnosti: Veronika Abdou

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na adrese Dlážděná 380, 251 65 Ondřejov, telefon: +420 606 656 715, e-mail: zena.je@zena.je.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb,
  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, nezbytně potřebujeme k plnění služby (např. registrace na seminář, pořádanou akci)
 • vedení účetnictví
  Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání novinek a speciálních sdělení. Jste-li naším členem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.
 • Pokud nejste naším členem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • fotografická dokumentace – akce, semináře, setkání.
  Pouze na základě vašeho ústního souhlasu na akci pořizujeme a uchováváme po dobu 10 let fotografie z našich akcí, kterých se můžete účastnit. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny:

Žena.je s.r.o. zpracovává osobní údaje za několika účely, které se liší zejména subjektem osobních údajů a vztahem, který má Žena.je s.r.o. k subjektu údajů.
Zpracováváme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro plnění zákonných povinností.
Zpracováváme také osobní údaje subjektů za účelem poskytování informací o novinkách, článcích a akcích společnosti Žena.je s.r.o.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje, v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Facebook
 • Google
 • Smartemailing

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Práva subjektů údajů.

Dle nařízení EU mají subjekty údajů právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, pak má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může provést buďto automatizovaně nebo písemně, a to na kontaktech uvedených výše. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud k tomu existuje relevantní příčina.

V případě, že poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout v potřebné míře. V případě, že tyto údaje odmítne poskytnout, je správce oprávněn neuzavřít s daným subjektem spolupráci či jinak zabezpečit svá práva.

případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů naší Společností nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se, prosím, na nás elektronicky na náš e-mail nebo písemně na výše uvedenou adresu Společnosti.